Pozadina

Sve države članice moraju provesti strategije za integraciju Roma prije 2020. Obrazovanje je ključni element socijalne politike. Da bi uspjeli u takvim strategijama, suradnja između država članica je bitna i ti problemi trebali bi se rješavati na europskoj razini. Jedno od područja od temeljne važnosti za integraciju Roma doista je obrazovanje. Statistički gledano, Romi su nedovoljno zastupljeni u sve četiri razine obrazovanja: predškolskom, školskom, visokom i strukovnom obrazovanju. Ta četiri područja su pokrivena potprogramima Comenius (predškolski i školski stupanj), Erasmus (visokoškolsko obrazovanje), Leonardo da Vinci (strukovno obrazovanje). Temeljni problemi za Rome na ovim razinama su slaba prisutstva, visoka stopa odustajanja od školovanja i opće nedovoljna zastupljenost. Osim toga, Romi često doživljavaju diskriminaciju zbog svoje nacionalnosti i pozadine, a obrazovanje je prirodno sredstvo za borbu protiv toga.

 

ERNE projekt

ERNE je financiran od strane Europske komisije u okviru Programa za cjeloživotno učenje kroz razdoblje od dvije godine, od prosinca 2012. do studenog 2014. Projekt je partnerstvo između devet europskih partnera.

 

Ciljevi i metode

Glavni cilj projekta je uspostava mreže partnerskih organizacija čiji je cilj koristiti sljedeće četiri metode i aktivnosti kako bi se poboljšalo stanje stvari:

a) Identifikaciju dobrih praksi: sve partnerske organizacije imaju bogato iskustvo s različitim pristupima i metodama za integraciju i podršku romske djece i mladih odraslih osoba u obrazovnim sustavima. Nekoliko je pristupa dostupno za analizu i utvrđivanje potencijala za prijenos koji će se realizirati u sklopu projektnog partnerstva za razine predškolskog odgoja, obrazovanja, visokog školstva, kao i za strukovno obrazovanje. U ovom će se smislu posebno obratiti pažnja na uključivanje učenja jezika i problematike pismenosti, kao i na analizu prijenosa između različitih razina sustava obrazovanja u zemljama partnerima. Za analizu i identifikaciju pristupa dobrih praksi pokrenut će se otvorene online konzultacije kako bi se uključile ciljane grupe predstavnika na širokoj razini.

b) Razmjenu i prijenos dobrih praksi: Drugi cilj mreže je prijenos dobrih praksi između zemalja partnera i uključenih institucija. Sustav za podršku će biti uspostavljen za prijenos pojedinačnih pristupa dobre prakse između zemalja partnera.

c) Razvoj političkih preporuka: konkretne preporuke za političare će biti stvorene kako bi se na održiv način utjecalo na politiku i odlučivanje u partnerskim zemljama, kao i na europskoj razini. To će biti učinjeno za sve 4 analiziurane razine obrazovanja i uzimajući u obzir tri ključna pitanja identificirana kao izazov za sve razine (pristup, ostanak u sustavu i prijenos). Političke preporuke također će se prolaziti kroz javni proces online konzultacija kako bi se ostvarila visoko ciljana skupina i relevantnost sustava.

d) Podizanje svijesti i diseminacija: mi ćemo dati nekoliko javnih skupova (jedan po analiziranoj razini obrazovanog sustava; ukupno 4 javne konferencije). Dionici, donositelji odluka i političari sa tog području će biti na tim skupovima kako bi raspravili pristupe dobre prakse. Oni će također tražiti rješenja za integraciju romske djece i odraslih kroz edukaciju. Te konferencije će biti podržane od brojnih drugih širenja informacija i podizanja svijesti i aktivnosti u cilju primitika široke povratne informacije od zainteresiranih strana i zainteresirane javnosti.

 

Ove četiri metode primjenjuju se na sve četiri razine obrazovanja (predškolsko, školsko, više i strukovno obrazovanje) i trebale bi poboljšati integraciju Roma na nacionalnoj i europskoj razini podizanjem obrazovnih izgleda svih dobnih skupina Roma. Ovi će izgledi biti unaprijeđeni postizanjem sljedeća tri glavna cilja u obrazovanju:

1. Osiguravanje ulaska romske djece u predškolske i školske sustave

2. Osiguravanje ostanka Roma u sustavu te pomoću toga smanjivanje stope odustajanja od školovanja

3. Osiguravanje prijenosa i propustljivosti između različitih razina obrazovanja

 

Kontekst Lisabonskog, Bolonjskog i Kopenhaškog procesa, kao i jezika i kulture Roma uzet će se u obzir pri prepoznavanju dobre prakse. Posljedične političke preporuka također će biti usmjerene na ET 2020 strategiju i pomoći romskoj integraciji na europskoj razini.

 

Korisnici projekta – Kome ćemo pomoći

 • Romski učenici svih dobnih skupina;
 • Organizacije, ustanove i drugi subjekti koji rade s Romima;
 • Romska grassrots zajednica;
 • Nastavno osoblje, lokalne organizacije, udruge, javne vlasti i nevladine organizacije osjetljive na temu romske društvene i ekonomske uključenosti i pristup obrazovanju;

 

Rezultati projekta – Što ćemo proizvesti

 • 5 javnih mrežnih konferencija
 • Dokument političke preporuke – predškolsko obrazovanje
 • Dokument političke preporuke – školsko obrazovanje
 • Dokument političke preporuke – više i tercijarno obrazovanje
 • Dokument političke preporuke - strukovno obrazovanje
 • Identifikacijska matrica za dobre prakse (za sve četiri obrazovne razine)
 • Fokus grupe
 • Internetska stranica na tri jezika
 • Facebook stranice za ERNE

Find us on Facebook


Lifelong Learning Programme   Programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie   Programm für lebenslanges Lernen

Ovaj projekt je financiran uz potporu Europske komisije. Ova publikacija odražava stavove samo autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu uporabu koja može biti izrađena od informacija sadržanih u njoj.

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround